تبلیغات
تنهایی - انتالپی تبخیر استاندارد

بی کسی
نویسنده :معین مقدم
تاریخ:سه شنبه 26 مهر 1390-10:24 ق.ظ

انتالپی تبخیر استاندارد

The enthalpy of vaporization, (symbol ΔHvap), also known as the heat of vaporization or heat of evaporation, is the energy required to transform a given quantity of a substance into a gas at a given pressure (often atmospheric pressure).

It is often measured at the normal boiling point of a substance; although tabulated values are usually corrected to 298 K, the correction is often smaller than the uncertainty in the measured value.

The heat of vaporization is temperature-dependent, though a constant heat of vaporization can be assumed for small temperature ranges and below Tr<<1.0. The heat of vaporization diminishes with increasing temperature and it vanishes completely at the critical temperature (Tr=1) because above the critical temperature the liquid and vapor phases no longer co-exist.

ترجمه به فارسی


 

Persian
آنتالپی تبخیر، (نماد ΔHvap)، همچنین به عنوان گرمای تبخیر یا گرمای تبخیر شناخته می شود، انرژی مورد نیاز برای تبدیل یک مقدار معین از یک ماده را به یک گاز در فشار داده شده (که اغلب به فشار اتمسفر) است.

از آن است که اغلب در نقطه جوش نرمال یک ماده اندازه گیری، اگر چه جدول ارزش معمولا به 298 K تصحیح، تصحیح اغلب کوچکتر از عدم قطعیت در مقدار اندازه گیری شده شده است.

گرمای تبخیر وابسته به دما است، هر چند می تواند گرمای تبخیر ثابت برای محدوده های دمای کوچک به عهده گرفت و زیر TR <<1.0.گرمای تبخیر کاهش می یابد با افزایش دما و ناپدید به طور کامل در دمای بحرانی (TR = 1) به دلیل بالاتر از دمای بحرانی فاز مایع و بخار دیگر همکاری وجود داشته باشد.
آنتالپی تبخیر آب، استون، بنزن و متانول

 

آنتالپی تبخیر چند ماده

برحسب کیلوژول بر مول

گروه → ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
↓ دوره
۱ H
۰٫۴۴۹۳۶

He
۰٫۰۸۴۵
۲ Li
۱۴۵٫۹۲
Be
۲۹۲٫۴۰

B
۴۸۹٫۷
C
۳۵۵٫۸
N
۲٫۷۹۲۸
O
۳٫۴۰۹۹
F
۳٫۲۶۹۸
Ne
۱٫۷۳۲۶
۳ Na
۹۶٫۹۶
Mg
۱۲۷٫۴

Al
۲۹۳٫۴
Si
۳۰۰
P
۱۲٫۱۲۹
S
۱٫۷۱۷۵
Cl
۱۰٫۲
Ar
۶٫۴۴۷
۴ K
۷۹٫۸۷
Ca
۱۵۳٫۶
Sc
۳۱۴٫۲
Ti
۴۲۱
V
۴۵۲
Cr
۳۴۴٫۳
Mn
۲۲۶
Fe
۳۴۹٫۶
Co
۳۷۶٫۵
Ni
۳۷۰٫۴
Cu
۳۰۰٫۳
Zn
۱۱۵٫۳
Ga
۲۵۸٫۷
Ge
۳۳۰٫۹
As
۳۴٫۷۶
Se
۲۶٫۳
Br
۱۵٫۴۳۸
Kr
۹٫۰۲۹
۰–۱۰ kJ/mol ۱۰–۱۰۰ kJ/mol ۱۰۰–۳۰۰ kJ/mol >۳۰۰ kJ/mol

مواد دیگر

ترکیب آنتالپی تبخیر (kJ mol) آنتالپی تبخیر (kJ kg)
امونیاک ۲۳٫۳۵ ۱۳۷۱
بوتان ۲۱٫۰ ۳۲۰
اتانول ۳۸٫۶ ۸۴۱
هیدروژن ۰٫۴۶ ۴۵۱٫۹
متان ۸٫۱۹ ۷۶۰
متانول ۴۳٫۵ ۱۱۰۴
پروپان ۱۵٫۷ ۳۵۶
آب ۴۰٫۶۵ ۲۲۵۷