تبلیغات
تنهایی - 12

بی کسی
<style>
body
{
CURSOR: url("http://www.tamilsfront.net/files/mouse.ani");
<style>
body
{
CURSOR: url("http://www.tamilsfront.net/files/mouse.ani");
}
</style}
</style>